GEESTELIJKEN VANAF 1954 TOT 2010

Adalbert (Hendrik) Driesen (1954 - 1970)

 

Pastoor Driesen, Hendrik, zoon van Jozef en Joanna Van Loon werd geboren te Turnhout op 30 maart 1899. Hij werd gekleed op 11 oktober 1919 en Adalbertus genoemd.

Hij werd feestelijk ingehaald door de parochianen. Er ging een mooie stoet uit waarbij iedere wijk een eigen wagen had versierd, daarbij een tafereel uitbeeldend. ´s Avonds na de plechtigheid was er een groot vuurwerk. Driesen bleef 16 jaar pastoor en kreeg pastorale hulp van Andreas Xavier Broes tussen 1954 en 1967. Hij kende de parochie al want tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in het geheim sacramenten komen toedienen aan geallieerde piloten die zich op de Ossenstal schuilhielden. Marcel Coenen, hoofd van de Witte Brigade in de streek had de prelaat hiertoe verzocht. Toevallig werd Broes tien jaar later onderpastoor te Eindhout. Na hem kwamen Roeland Albert Eynatten uit Oostham van 1967 tot 1969 en de Veerlenaar Walter Jozef Onsea van 1969 tot 1970. Vanaf eind 1969 sukkelde pastoor Driesen met de gezondheid. Hij moest in het ziekenhuis opgenomen worden en overleed te Antwerpen op 6 mei 1970. In april 1970 was Machielsen al waarnemend pastoor te Eindhout.

Nadat Adalbert Driesen al zeven onderpastoor te Eindhout was geweest, werd hij in 1954 als pastoor plechtig ingehaald door de parochiegemeenschap. Deze foto werd genomen op de grens van Veerle- Eindhout aan het huis van Taels-Van Elven ( dit huis werd omstreeks 1965 afgebroken). U herkent van links naar rechts : Louis Aerts toen voorzitter van de C.O.O., de laatste oud-strijder van ´14-´18, Jef Bastiaens die toen schepen was, een norbertijn van Averbode, de deken van Geel, Maria Peetermans, pastoor Driesen, Jef Haeseldonckx (achteraan), burgemeester Dassen, verdoken : Pol Nijs en de rijzige oud-onderpastoor Lefèvre, secretaris Frans Tops, Louis Sels voorzitter van de kerkfabriek, Frans Vleugels en Karel Van Doninck van de "hoeve", Hier staan dus de Eindhoutse notabelen van de jaren ´50 op één foto verenigd.

 

Joris (Louis) Machielsen (1970 - 1972)

 

Pastoor Machielsen, Lous Machielsen werd geboren op 25 september 1922. Hij was de zoon van Jozef en Joanna Van den Broeck. Hij werd gekleed te Averbode op 12 september 1941 en Gregorius (Joris) genoemd. Nadat hij was geprofest op 12 september 1943 en priester gewijd op 8 augustus 1948 werd hij praeceptor in het St.-Michielscollege te Brasschaat op 13 augustus 1949. Hij werd onderpastoor te Veerle op 25 oktober 1954 en pastoor te Eindhout vanaf 5 juli 1970. Veel te jong nog overleed hij in het ziekenhuis van Duffel op 8 mei 1972. Pastoor Machielsen was een groot ijveraar voor een parochielokaal. Om de onkosten te kunnen betalen besloot de kerkfabriek twee percelen grond te verkopen. De VZW ' parochiale werken der dekenij Geel ' was bereid het vroeger woonhuis van de zusters met grond en aanhorigheden te verkopen aan de officiële schattingprijs van 1.200.000 fr. Daarom verzocht de kerkfabriek om goedkeuring van die aankoop. Op de vroegere grond van de zusters van Huldenberg aan de school werd de zaal opgericht. Door het heersend priestertekort werd vanaf 1970 geen residerend onderpastoor meer in Eindhout aangeduid. Machielsen die te Veerle een heel verdienstelijk onderpastoor was, het parochiaal verenigingsleven op onverbeterlijke wijze had gestimuleerd en een nauw contact met de parochianen had onderhouden, zou te Eindhout nog veel nuttig werk verricht hebben. Hij overleed echter na nauwelijks twee jaar pastoraat te Eindhout.

 

Patrick (Roger) Van der Veken (1972 - 1997)

 

Hij werd geboren te Herentals op 4 augustus 1930, trad in de abdij van Averbode op 20 augustus 1951. Ingekleed in de abdij op 12 september 1951, verbond hij zich op 12 september 1953 door professie aan deze gemeenschap. Op 11 augustus 1957 werd hij door mgr. L. Brems o.praem. in de abdijkerk tot priester gewijd, hij studeerde pastorale theologie te Leuven in 1958-1959 en deed predikatie in het bezinningshuis te Averbode in 1959. Daarna werd hij achtereenvolgens onderpastoor te Averbode op 13 november 1959, te Veerle op 1 juli 1970 en pastoor te Eindhout op 1 september 1972. Op 28 september 1997 nam hij afscheid als pastoor en per 1 november 1997 werd hij benoemd tot aalmoezenier van het rusthuis Sint-Barbara te Herselt. Op 1 april 2000 keerde hij naar de abdij terug.

Op 7 juni 2003 overleed hij in het ziekenhuis van Diest.

De plechtige uitvaartliturgie werd gevierd in de abdijkerk van Averbode op 14 juni 2003.

 

Geert Nicasy (1997-2003)

 

Geert Nicasy werd geboren te Koersel op 4 november 1966, norbertijn sedert 1985.
Geert werd op voorstel van de prelaat en na de nodige consultaties op dekenaal en parochiaal vlak, door mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, benoemd tot pastoor van de parochie Sint-Lambertus Eindhout op 19 januari 1998.
Op zondag 15 maart 1998 werd Geert door deken Michel Baert aangesteld in zijn nieuwe functie.
Geert werd later ook nog deken van het decanaat Laakdal, in december 2003 neemt hij ontslag als pastoor en vertrekt naar de priorij van het H. Bloed in Bois-Seigneur-Isaac.

 

Paul Van Herck (2003 - 2009)

 

Paul Van Herck werd geboren te Heist op den Berg op 17 december 1961, norbertijn sedert 1983, pastoor van Sint-Pieter Rotselaar en Onze-Lieve- Vrouw Rotselaar-Heikant sedert 1984, eind 2003 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Sint-Lambertus Eindhout en Sint-Jozef-Werkman te Veerle-Heiden.
Later werd hij ook de pastoor van de parochie Sint-Gertrudis Groot-Vorst en Sint-Niklaas Klein-Vorst.
Vanaf ...... kreeg hij hulp van Mieke Cools die tot parochieassistente was benoemd.
Eind 2009 nam Paul Van Herck afscheid en werd prior van de abdij van Averbode.

 

geestelijken 7

Menu