12. Frans Helsen (1939-1941).

Frans Helsen werd geboren te Eindhout op 14 juli 1886. Hij was de zoon van de vroegere burgemeester, Jozef Helsen. Hij was landbouwer en woonde te Ham. Na zijn huwelijk op 7 april 1919 met Maria Carolina Verbist geboren te Retie op 29 september 1893, kwam hij aan de kost als handelaar. Het echtpaar ging wonen aan de Meir. Frans Helsen was handelaar in meststoffen en vertegenwoordigde in de Katholieke Partij de belangen van boeren en middenstand, tegenover Alfons Belmans, die de belangen van de arbeiders behartigde. Op 5 januari 1939 legde hij de eed af van raadslid en werd tot schepen verkozen. Pas op 19 mei 1939 werd Frans Helsen tot burgemeester benoemd; de eedaflegging gebeurde op 27 mei. Tussen 5 januari en 27 mei 1939 werd geen gemeenteraad gehouden. Waarom de benoeming zo lang aansleepte, is niet geweten. Op 9 juni 1939 werd beslist het burgerlijk ereteken tweede klas uit te reiken aan Alfons Sels, als 25-jarig muziekleider van de fanfare "De Vrede". Nog op die raadszitting nam Frans Van Dingenen ontslag als schepen. Oud-burgemeester Alfons Belmans, lid van de oppositie werd gekozen met vijf stemmen tegen vier ten nadele van Corneel Van Elven. Daarna stond eerste schepen René Dassen zijn voorrang af en werd Alfons Belmans eerste schepen. Het verslag van die raad besluit als volgt : "na een kort incident tussen den heer burgemeestervoorzitter en de eerste schepen (Belmans) werd de zitting gesloten". De verkiezing van Belmans tot schepen werd mogelijk door de bemiddeling van onderpastoor Peeters en waarschijnlijk ook onder druk van de christelijke vakbondsleiding. Op 26 december 1940 zou Belmans zijn ontslag als schepen en raadslid indienen. De vakbonden werden door de Duitsers ontbonden. Hier door werd Belmans beroofd van zijn broodwinning. Daarom werd hij door de gemeente aangeworven als bediende van de rantsoeneringdienst. Hij bleef in functie tot hij in 1941 moest onderduiken en vervangen werd door Frans De Jong. Op 13 juni 1940 vond de eerste gemeenteraad plaats sinds het uitbreken van de oorlog. "Aangezien de bezetting der gemeente van aard is om het innen der belastingen thans zeer te bemoeilijken", werd een thesaurielening van 11.000 fr. aangegaan. Op 6 juni 1940 besloot de Bestendige Deputatie het barema van steunuitkeringen aan arme mensen te verlagen. Het barema werd dan te Eindhout als volgt vastgelegd : dagelijks 5 fr. voor het gezinshoofd; 2 fr. voor de echtgenote en kinderen ten laste. Weduwe ontvingen ook de hoofdsteun van 5 fr. Die sommen werden echter nog verminderd als mensen in bezit waren van vee. Het bezit van twee koeien impliceerde dat geen steun werd verleend tenzij er personen in het gezin opgeroepen waren om legerdienst te doen.

Om de tien jaar werden de vrije jongens-,meisjes- en kleuterschool opnieuw aangenomen door de gemeente. In 1940 gebeurde dit echter niet meer voor de jongensschool die toen werd ingericht als gemeenteschool. Op 9 maart 1941 overleed Frans Helsen.

Burgemeester 11

Menu

Burgemeester 13